Phương pháp PRP không cần bộ KIT

Tại sao so với c-PRP, t-PRP vượt trội hơn về mọi mặt ?

Cho đến nay, phương pháp chuẩn bị PRP đã được báo cáo trong một số bài báo với các quy trình khác nhau. Tuy nhiên số lượng tiểu cầu cũng như nồng độ các yếu tố trăng trưởng sẽ khác nhau phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị PRP. Đầu tiên các thuốc chống đông máu như ACD-A (dung dịch dextrose citrate chống đông máu, dung dịch A) được thêm vào toàn bộ máu để chống đông máu. Sau khi quay ly tâm các chất hoạt hoá như calcium gluconate được thêm vào để kích hoạt PRP. Tuy nhiên, các chất phụ gia ngoại sinh này có thể có tác dụng phụ trong môi trường lâm sàng.

Ví dụ, sodium citrate có thể gây ra sự kết tụ của tiểu cầu, dẫn đến số lượng tiểu cầu không chính xác ảnh hưởng đến kết quả lâm sàng. Trong khi đó, thrombin xenogeneic và các chất đông máu khác có thể kích hoạt các phản ứng miễn dịch.

Mặt khác, trong những bộ kit chuẩn bị sẵn có sự hiện diện của thuốc chống đông, bởi vậy phải cần them một số chất bảo quản để có thể bảo quản được bộ kit cho đến lúc sử dụng. Việc sử dụng các bộ kit này chắc chắn sẽ làm tăng chi phí lâm sang của phương pháp PRP. Để đảm bảo hiệu quả lâm sàng và tính khả dụng, ít chất ngoại sinh được ưu tiên hơn khi áp dụng PRP trong môi trường lâm sàng. Do đó, để có một PRP dung trong lâm sang mà không có một chất phụ gia nào khác là một điều vô cùng lý tưởng.

Các nhà khoa học đã nhận thấy rằng, việc bảo quản chế phẩm máu ngoài việc sử dụng các chất chống đông thì việc bảo quản ở nhiệt độ lạnh (dưới 4 độ) cũng sẽ không làm cho máu bị đông. Mặc dù việc bảo quản ở nhiệt độ lạnh trong quá trình chuyền máu sẽ làm số lượng tiểu cầu giảm đi.

Tuy nhiên, đối với phương pháp PRP, mục tiêu chúng ta cần là các chất tang trưởng từ quá trình hoạt hoá tiểu cầu. Bởi vậy việc số lượng tiểu cầu bị giảm trong quá trình bảo quản sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của PRP. Hơn nữa, khi nhiệt độ thay đổi đột ngột tang lên 37 độ thì quá trình hoạt hoá sẽ diễn ra mà không cần phải sử dụng các chất hoạt hoá.

Vì vậy một phương pháp huyết tương giàu tiểu cầu và không sử dụng các chất phụ gia khác là PRP kiểm soát nhiệt đã được đề xuất. Phương pháp này triển khai bằng cách quay ly tâm trong môi trường 4 độ C và sau đó tăng nhiệt độ lên 37 độ C để hoạt hoá tiểu cầu. Và để đánh giá hiệu quả của phương pháp này, một nghiên cứu của Lijuan Du và cộng sự đã tiến hành tại Đại học Y Nam tại Quảng Châu – Trung Quốc để so sánh hiệu quả của phương pháp PRP sử dụng các chất phụ gia so với PRP kiêm soát bằng nhiệt.

Nghiên cứu này đã được tiến hành trên 40 tình nguyện viên trưởng thành khoẻ mạnh có độ tuổi từ 26-36 tuổi. tất cả các tình nguyện viên sẽ được lấy máu, và một nửa số máu lấy được sẽ được xử lý dưới dạng PRP kiểm soát nhiệt (t-PRP) và một nửa còn lại sẽ được xử lý dưới dạng các chất phụ gia chống đông và hoạt hoá them vào (c-PRP)

Đối với phương pháp t-PRP để duy trì sự ổn định của nhiệt, quá trình này sẽ được thực hiện trong môi tường nhiệt độ thấp, và tất cả các ống nghiệm, thủ thuật sẽ được đặt trong môi trường 4 độ C trước khi tiến hành. 10ml máu tươi sẽ được them vào các ống ly tâm 15ml và ly tâm ở 200g trong 10 phút ở 4oC. Sau đó, toàn bộ huyết tượng sẽ được hút chuyển ra các ống mới và ly tâm lại ở 1550 g trong 10 phút ở 4oC. 1ml huyết tương dưới cùng kết tủa tiểu cầu sẽ được sử dụng như t-PRP. T-PRP được chuyến sang ống thuỷ tinh mới và sau đó ủ trong 15 phút ở 37oC để hoạt hoá tiểu cầu.

Đối với nhóm so sánh c-PRP cũng sẽ trải qua quá trình ly tâm hai bước ở nhiệt độ thường như tương tự như trên và có chứa chất chống đông ACD-A và nó được kích hoạt bởi thrombin.

Do that too the research for the given some results

Day after writing of the first time, t-PRP for a bound of the bound between the blood blood and the corresponding and a white depth palette colors. Reverse back, c-PRP for a bound bound bound. Do that result is the equivalent and PRP in the t-PRP specified group and at least cell is no longer than so với c-PRP. After active, the process of process t-PRP is complete performance from the 15-30 minutes, in the c-PRP is currently activated after the thrombin.
tuyệt

After completion to complete, whole PRP of both group will be parsing to count the number of the maximum number and the PH.

t-PRP for the PH sinh thái found between 7,46 and 7,48, while c-PRP has acid than (7,07-7,10) While while, in the whole blood, equivalent and PRP, concentration the primary request of t-PRP is greater than for c-PRP. Note, the primary PRP request in the group t-PRP is high than 6,58 ± 0,45 times in the whole blood, while cPP group is only 4,06 ± 0,55 times. t-PRP remove a large quantity of redberry and lymphid, and height subgon width and height not changed to whole blood and c-PRP
image illustrationTo đánh giá the result of the t-PRP on the fix the vết thương, a tiến trình nghiên cứu on mouse is published. Man create a trace at the section of the number of the number of 3 of the mouse has been fleece lông. Sau đó will be linked with 3 group is t-PRP, c-PRP and use salt. Sau 15 days tracking, we got the specified of the trace of the tree in the t-PRP group for high performance override in the social trace

PHONG PHÁP PRP

Tóm tắt, t-PRP is a new method and convenient to standard and activated PRP without any any dependencies. Do đó, with c-PRP, t-PRP the most feature character and the organic overflow when sure to quality quality. Hơn nữa, do not need to use kit, will reduce the price to very many in the overflow for the performance also make an toàn also the effect to the PRP active method.

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5481587/
Xem thêm thông tin:

Wood Applications in da thẩm mỹ

Occidental in the variant

The nmap values ​​that effect with laser method